0

มีผู้ชม 138 ครั้ง
ฮ่องกง ลันเตา ดิสนีย์แลนด์ 3วัน ll  CX
รหัสสินค้า : ขณะนี้ - มิถุนายน 2562
ราคา ฿17,900.00 THB
ฮ่องกง ลันเตา ดิสนีย์แลนด์ 3วัน ll CX
 
วันเดินทางและอัตราค่าบริการ: ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
 
กำหนดการเดินทาง รายละเอียด
เที่ยวบิน
ผู้ใหญ่
ห้องละ
2-3 ท่าน
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง 1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยวเพิ่ม
22 - 24 กุมภาพันธ์ 2562 ขาไป    CX616 (06.30-10.15)
ขากลับ CX617 (21.35-23.40)
18,900 18,900 17,900 5,000
23 - 25 กุมภาพันธ์ 2562 ขาไป    CX616 (06.30-10.15)
ขากลับ CX617 (21.35-23.40)
18,900 18,900 17,900 5,000
03 – 05 มีนาคม 2562 ขาไป    CX616 (06.30-10.15)
ขากลับ CX617 (21.35-23.40)
17,900 17,900 16,900 5,000
09 - 11 มีนาคม 2562 ขาไป    CX616 (06.30-10.15)
ขากลับ CX617 (21.35-23.40)
18,900 18,900 17,900 5,000
10 - 12 มีนาคม 2562 ขาไป    CX616 (06.30-10.15)
ขากลับ CX617 (21.35-23.40)
17,900 17,900 16,900 5,000
15 - 17 มีนาคม 2562 ขาไป    CX616 (06.30-10.15)
ขากลับ CX617 (21.35-23.40)
18,900 18,900 17,900 5,000
16 - 18 มีนาคม 2562 ขาไป    CX616 (06.30-10.15)
ขากลับ CX617 (21.35-23.40)
19,900 19,900 18,900 5,000
17 - 19 มีนาคม 2562 ขาไป    CX616 (06.30-10.15)
ขากลับ CX617 (21.35-23.40)
18,900 18,900 17,900 5,000
22 - 24 มีนาคม 2562
(BUS A)
ขาไป    CX616 (06.30-10.15)
ขากลับ CX617 (21.35-23.40)
19,900 19,900 18,900 5,000
22 - 24 มีนาคม 2562
(BUS B)
ขาไป    CX616 (06.30-10.15)
ขากลับ CX709 (22.25-00.15)
19,900 19,900 18,900 5,000
23 - 25 มีนาคม 2562 ขาไป    CX616 (06.30-10.15)
ขากลับ CX617 (21.35-23.40)
19,900 19,900 18,900 5,000
24 - 26 มีนาคม 2562 ขาไป    CX616 (06.30-10.15)
ขากลับ CX617 (21.35-23.40)
18,900 18,900 17,900 5,000
29 - 31 มีนาคม 2562
(BUS A)
ขาไป    CX616 (06.30-10.15)
ขากลับ CX617 (21.35-23.40)
19,900 19,900 18,900 5,000
29 - 31 มีนาคม 2562
(BUS B)
ขาไป    CX616 (06.30-10.15)
ขากลับ CX709 (22.25-00.15)
19,900 19,900 18,900 5,000
30 มี.ค. – 01 เม.ย. 2562 ขาไป    CX616 (06.30-10.15)
ขากลับ CX617 (21.35-23.40)
19,900 19,900 18,900 5,000
31 มี.ค. – 02 เม.ย. 2562 ขาไป    CX616 (06.30-10.15)
ขากลับ CX703 (19.50-21.45)
18,900 18,900 17,900 5,000
04 – 06 เมษายน 2562
(BUS A)
ขาไป    CX616 (06.30-10.15)
ขากลับ CX617 (21.35-23.40)
19,900 19,900 18,900 5,000
04 – 06 เมษายน 2562
(BUS B)
ขาไป    CX700 (08.15-12.15)
ขากลับ CX617 (21.35-23.40)
19,900 19,900 18,900 5,000
05 – 07 เมษายน 2562 ขาไป    CX700 (08.15-12.15)
ขากลับ CX709 (22.25-00.15)
20,900 20,900 19,900 5,000
06 – 08 เมษายน 2562 ขาไป    CX616 (06.30-10.15)
ขากลับ CX617 (21.35-23.40)
21,900 21,900 20,900 5,000
12 – 14 เมษายน 2562 ขาไป    CX700 (08.15-12.15)
ขากลับ CX709 (22.25-00.15)
26,900 26,900 25,900 5,000
13 – 15 เมษายน 2562
(BUS A)
ขาไป    CX700 (08.15-12.15)
ขากลับ CX709 (22.25-00.15)
26,900 26,900 25,900 5,000
13 – 15 เมษายน 2562
(BUS B)
ขาไป    CX700 (08.15-12.15)
ขากลับ CX613 (17.55-20.00)
26,900 26,900 25,900 5,000
14 – 16 เมษายน 2562 ขาไป    CX700 (08.15-12.15)
ขากลับ CX703 (19.50-2145)
26,900 26,900 25,900 5,000
15 – 17 เมษายน 2562 ขาไป    CX616 (06.30-10.15)
ขากลับ CX617 (21.35-23.40)
25,900 25,900 24,900 5,000
19 – 21 เมษายน 2562
(BUS A)
ขาไป    CX616 (06.30-10.15)
ขากลับ CX617 (21.35-23.40)
19,900 19,900 18,900 5,000
19 – 21 เมษายน 2562
(BUS B)
ขาไป    CX700 (08.15-12.15)
ขากลับ CX709 (22.25-00.15)
19,900 19,900 18,900 5,000
20 – 22 เมษายน 2562 ขาไป    CX616 (06.30-10.15)
ขากลับ CX617 (21.35-23.40)
19,900 19,900 18,900 5,000
21 - 23 เมษายน 2562 ขาไป    CX616 (06.30-10.15)
ขากลับ CX703 (19.50-2145)
18,900 18,900 17,900 5,000
25 – 27 เมษายน 2562
(BUS A)
ขาไป    CX616 (06.30-10.15)
ขากลับ CX617 (21.35-23.40)
19,900 19,900 18,900 5,000
25 – 27 เมษายน 2562
(BUS B)
ขาไป    CX616 (06.30-10.15)
ขากลับ CX613 (17.55-20.00)
18,900 18,900 17,900 5,000
26 – 28 เมษายน 2562 ขาไป    CX700 (08.15-12.15)
ขากลับ CX709 (22.25-00.15)
19,900 19,900 18,900 5,000
27 – 29 เมษายน 2562 ขาไป    CX616 (06.30-10.15)
ขากลับ CX617 (21.35-23.40)
19,900 19,900 18,900 5,000
28 - 30 เมษายน 2562 ขาไป    CX616 (06.30-10.15)
ขากลับ CX617 (21.35-23.40)
18,900 18,900 17,900 5,000
02 - 04 พฤษภาคม 2562 ขาไป    CX616 (06.30-10.15)
ขากลับ CX617 (21.35-23.40)
18,900 18,900 17,900 5,000
03 - 05 พฤษภาคม 2562 ขาไป    CX700 (08.15-12.15)
ขากลับ CX709 (22.25-00.15)
19,900 19,900 18,900 5,000
04 - 06 พฤษภาคม 2562 ขาไป    CX616 (06.30-10.15)
ขากลับ CX617 (21.35-23.40)
19,900 19,900 18,900 5,000
05 - 07 พฤษภาคม 2562 ขาไป    CX616 (06.30-10.15)
ขากลับ CX703 (19.50-21.45)
18,900 18,900 17,900 5,000
10 - 12 พฤษภาคม 2562
(BUS A)
ขาไป    CX616 (06.30-10.15)
ขากลับ CX617 (21.35-23.40)
19,900 19,900 18,900 5,000
10 - 12 พฤษภาคม 2562
(BUS B)
ขาไป    CX700 (08.15-12.15)
ขากลับ CX709 (22.25-00.15)
19,900 19,900 18,900 5,000
11 - 13 พฤษภาคม 2562 ขาไป    CX616 (06.30-10.15)
ขากลับ CX709 (22.25-00.15)
19,900 19,900 18,900 5,000
18 - 20 พฤษภาคม 2562 ขาไป    CX616 (06.30-10.15)
ขากลับ CX617 (21.35-23.40)
18,900 18,900 17,900 5,000
24 - 26 พฤษภาคม 2562
(BUS A)
ขาไป    CX700 (08.15-12.15)
ขากลับ CX709 (22.25-00.15)
18,900 18,900 17,900 5,000
24 - 26 พฤษภาคม 2562
(BUS B)
ขาไป    CX616 (06.30-10.15)
ขากลับ CX703 (19.50-21.45)
18,900 18,900 17,900 5,000
25 - 27 พฤษภาคม 2562 ขาไป    CX616 (06.30-10.15)
ขากลับ CX617 (21.35-23.40)
18,900 18,900 17,900 5,000
01 - 03 มิถุนายน 2562 ขาไป    CX616 (06.30-10.15)
ขากลับ CX617 (21.35-23.40)
18,900 18,900 17,900 5,000
07 - 09 มิถุนายน 2562 ขาไป    CX700 (08.15-12.15)
ขากลับ CX617 (21.35-23.40)
18,900 18,900 17,900 5,000
08 – 10 มิถุนายน 2562 ขาไป    CX616 (06.30-10.15)
ขากลับ CX617 (21.35-23.40)
18,900 18,900 17,900 5,000
14 – 16 มิถุนายน 2562 ขาไป    CX616 (06.30-10.15)
ขากลับ CX703 (19.50-21.45)
18,900 18,900 17,900 5,000
21 – 23 มิถุนายน 2562 ขาไป    CX616 (06.30-10.15)
ขากลับ CX617 (21.35-23.40)
18,900 18,900 17,900 5,000
22 – 24 มิถุนายน 2562 ขาไป    CX616 (06.30-10.15)
ขากลับ CX617 (21.35-23.40)
18,900 18,900 17,900 5,000
28 – 30 มิถุนายน 2562 ขาไป    CX616 (06.30-10.15)
ขากลับ CX617 (21.35-23.40)
18,900 18,900 17,900 5,000
 

สถิติเว็บไซต์
เปิดเว็บเมื่อ : 2015-05-08
ปรับปรุงเมื่อ : 2019-05-22
จำนวนครั้งที่ชม : 706,061 ครั้ง
Online : 29 คน
จำนวนสินค้า : 478 รายการ
ADD LINE
ค้นหาสินค้า